Kristiansand kommune

Bystyret 12. mars 2013 (Ordinært møte)

Åpen spørretid: Melissa Lesamana vedr. «Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak».

Melissa Lesamana har spørsmål til ordfører Arvid Grundekjøn vedrørende kommunens behandling av «Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak». I følge spørsmålsstiller er forvaltningsplanen av så stor betydning for kystkommunene i vår region at den av demokratiske hensyn burde vært løftet til Bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

Åpen spørretid: Bente Buverud vedr. «Framtidig bruk og vitalisering av kvartal 5»

Spørsmålsstiller opptrer som medlem av brukergruppa for Bentsens Hus, og har spørsmål som vedrører fremtidig bruk og vitalisering av kvartal 5 i Kvadraturen. Ordføreren bes blant annet svare på hvem som skal ha ansvaret for prosjektet for å gjøre bydelen attraktiv for beboere og besøkende.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

Orienteringssak: Omstillingsprosjektet i Helse & Sosialsektoren

Helse- og sosialdirektøren har i gangsatt et omstillingsprosjekt som skal bidra til at sektoren i større grad står rustet til å møter framtida utfordringer. Prosjektets mål er å lage beslutningsgrunnlag for organisering av framtidas tjenester i Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 32/13: Kvalitetssikring av havnestrukturvedtak av 2003

Havnestrukturen som ble vedtatt i 2003 med samlokalisering av containerhavn, ferjeterminal og jernbaneterminal i «KMV-bukta» er i prinsippet en elegant løsning. Utredningen som er gjennomført av konsulentselskapet Sitma viser imidlertid at løsningen ikke er realiserbar både med hensyn til investeringskostnader og arealbehov.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 36/13: Forespørsel om salg av Agder Bomdrift AS

Agder Bomdrift AS eies i dag 100 % av Kristiansand kommune. Selskapet har levert gode resultater de siste årene, men er nå i en svært utsatt posisjon ettersom kontraktene snart løper ut.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 33/13: Bidrag fra Kristiansand kommune til ATP-samarbeidet

ATP–samarbeidet startet opp i januar 2010 etter at ATP-prosjektet opphørte. ATP-samarbeidet består av seks kommuner og to fylkeskommuner. Kommunene er Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand samt Aust- og Vest- Agder fylkeskommune. Samarbeidet styres av et eget politisk utvalg, ATP–utvalget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 34/13: Galgebergveien 7 – detaljregulering – sluttbehandling

Tiltaket befinner seg på Galgebergtangen i den sydvestlige delen av Lund. Planforslag for Galgebergveien 7 legger til rette for oppføring av inntil 5 boenheter i kjedet bebyggelse/leilighetsbygg med 3 og 2 etasjer. Under planlagt bebyggelse skal det anlegges parkeringskjeller med 8 plasser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 35/13: Andøya – 9/384 – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet er på 22,7 dekar og ligger nordvest på Andøya i Vågsbygd. Formålet med planen er å legge til rette for videre utvikling av eksisterende næringsområde med sjørettet næring der det inngår lager/industri og kontorlokaler for ingeniørbaserte tjenester i tilknytning til industriparken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 37/13: Plan for selskapskontroll 2012 – 2015

Kontrollutvalget skal, etter kontrollutvalgsforskriften, påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og at den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 38/13: Interpellasjon fra repr. Eva Kvelland, V, vedr. «Hvorfor har ikke Kristiansand uttalt seg om oljeleting i Skagerak?»

Interpellanten viser at ingen av kommunene på Agder har uttalt seg om oljeleting i Skagerrak. Venstre vil ha varig vern av havområdet og mener at denne saken burde vært forelagt politikerne til behandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 39/13: Interpellasjon fra repr. Sissel Andersen, FRP, vedr. «Leasingbiler i Kristiansand kommune»

Kristiansand FrP har fått informasjon om at leasingbilene som spesielt helse og sosial sektoren disponerer koster kommunen betydelig med utgifter grunnet mislighold av leasingavtalene. Bilene har tross flere purringer om innlevering ikke blitt respondert på.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 40/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Medlemskap i Transparency International Norge for Kristiansand kommune»

Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide all former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

SAK 41/13: Interpellasjon fra repr. Helene H. Knudsen, H, vedr. «Russebiler i folketoget»

Interpellanten viser til at den sittende 17. Mai komiteen har nå bestemt seg for og fjerne russebilene fra folketoget. Dette mener hun er meget synd og spør om ordføreren deler synet på russens sentrale rolle i 17. mai feiringen for byen og om ordføreren ønsker russen og russebilene velkommen i folketoget. [ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/4113.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-player» autoplay=»false»]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.03.2013

Åpen Spørretid: Kristian Kristiansen – Om runesteinen ved Oddernes Kirke

Spørsmålet vedrører Kristiansands eldste kristne minnesmerke, og Kristiansen spør om ordføreren vil medvirke til at runesteinen blir flyttet utendørs igjen, etter at den i sin tid ble flyttet innendørs på grunn av forurensing fra biltrafikken ved kirken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.03.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo