Kristiansand kommune

Bystyret 13. februar 2013 (Ordinært møte)

SAK 20/13: Interpellasjon fra representant Tor Sigbjørn Utsogn, FRP, vedr. «Ulik behandling i Sørlandsparken».

Interpellanten viser til at det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for ulike treningentre i Sørlandsparken. Bedriften Fitness Lady har ikke fått invilget samme dispensasjon og interpellanten mener dermed at Kristiansand Kommune driver forskjellsbehandling.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 21/13: Livets mange sider: Bibliotekplan for Kristiansand Folkebibliotek 2013 – 2017

Kristiansand har ikke tidligere hatt en egen utviklingsplan for biblioteket. Planen har fire hovedmål som blant annet sier noe om videreutvikling av innholdet og tjenestene i det digitale biblioteket, videreutvikle biblioteket som en arena for arrangementer og aktiviteter, gjøre tjenestene bedre kjent, samt videreutvikle de tradisjonelle bibliotekstjenestene.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 22/13: Kulturstrategi 2013 – 2023 for Kristiansand kommune.

I forslaget til kulturstrategi er det valgt ut noen områder på kulturfeltet hvor det er ønskelig å satse spesielt i neste tiårsperiode. Strategien skal være et overordnet styringsverktøy og vise vei for mer konkrete tiltak, når de årlige handlingsprogrammene og budsjettene utarbeides.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 24/13: Navnsetting av plassen foran Kilden

Det er fra flere hold ytret ønske om særskilt navnsetting av plassen foran Kilden. Man ønsker å gi plassen et navn som bidrar til å hedre minnet etter en kunstner eller kulturpersonlighet. Det er dette navnet bystyrerepresentantene nå skal ta stilling til.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 27/13: RV. 41 Hamresanden – Timenes, gang og sykkelvei. Detaljregulering

Planen legger opp til ny gang- og sykkelvei langs riksvei 41 fra Timeneskrysset til Hamresanden senter. Planens hovedmål er å gi myke trafikanter en gang og sykkelvei som er sammenhengende, sikker, rask og funksjonell. Det foreligger tre ulike planalternativer.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 28/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «God Start»

Interpellanten viser til at God Start som har vært et arbeidsforberedende tiltak til personer med psykisk lidelser etter planen skal nedlegges i juni 2013. Han spør hva ordføreren vil gjøre for å opprettholde tiltaket etter juni 2013.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

SAK 29/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Endringer i politivedtektene»

Interpellanten viser til at politiet i Oslo foreslår endringer i politivedtektene fra at det skal være forbudt å sove ute på en måte som er til sjenanse for andre, til totalforbud mot utendørs overnatting i tettbygde strøk.

Publisert av Metro Sør den 13.02.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo