Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mm

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mm I planstrategien for 2016-2019, vedtatt av bystyret 15.09.16, står at opprettelse av hummerreservat skal vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette ble også innarbeidet i planprogrammet som ble vedtatt av bystyret 20.04.17. Forslag om verneområde ved Kjorten, vest for Hille, ble derfor innarbeidet i høringsutkastet som var på høring i tiden 30.07. – 23.09.18.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for Holum

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for Holum I 2017 ble det gjort en lovendring i plan- og bygningslovens plandel som i stor grad har fått betydning for oppstart av planarbeid. Det skal gjøres flere avklaringer tidlig i planarbeidet for at både forslagsstiller og kommune skal bruke sine ressurser på planarbeid som fører fram, framfor å måtte stoppe planprosesser hvor det er allerede er gjort mye arbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701 På vegne av Eivind Eigebrekk, Signe Marie Kile og Øyvind Roger Kile meldte Ask Architechts om oppstart av planarbeid for Skogsøysundet den 24.5.17. Planområdet omfatter gnr. 18, bnr/fnr. 8, 8/1, del av gnr. 18 bnr. 35 og 142, samt del av gnr. 206 bnr. 10.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmø

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmø forbindelse med at kommunedelplan for kulturminner i Mandal kommune ble vedtatt 15.juni 2017 ble det også vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på industribygg på Nedre Malmø og vurdere disse med tanke på bevaring. Bakgrunnen er at gjeldene reguleringsplan fra 2007 åpner for at de fleste industribyggene på Nedre Malmø kan rives.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703 På vegne av Mandal kommune Bydrift meldte Mandal kommune v/Teknisk Forvaltning om oppstart av planarbeid for Vassmyra ungdomsskole og flerbrukshall 07.12.16. Mandal kommune er også hjemmelshaver for hele planområdet som består av kun to eiendommer: gnr 40, bnr 100 og gnr 300, bnr 309 (veiareal).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitet

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitet Kvisla var i sin tid en sideelv til Mandalselva. Tilløpet ble gjenfylt for lenge siden. Reguleringsplan for Hesteheia – Kvisla – Skinsnesområdet, vedtatt 1967, var grunnlaget for oppfylling av industriområdet og delvis gjenfylling av Kvisla. Deler av utløpet er lagt i rør slik at Kvisla nå framtrer som en liten innsjø.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 26/19: Representantskapsmøte Risøbank IKS

PS 26/19: Representantskapsmøte Risøbank IKS Representantskapet i Risøbank IKS skal ha møte 29.04.19. Eierne er Vest-Agder Fylkeskommune og Mandal kommune. Selskapet har som hovedformål å vedlikehold, rehabilitere og drifte Risøbank på best mulig måte innenfor gitte rammer fra eierne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030 Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt utkast til regionplan Agder 2030 på høring. Det er gjennomført medvirkning ved utarbeidelse av planforslaget, i hovedsak administrativ deltakelse fra kommunene i regionen. Kommunens høringsfrist er 26.april 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Mandal kommune - Bystyret 25. april 2019

PS 23/19: Skoleskyss – Retningslinjer

PS 23/19: Skoleskyss – Retningslinjer Med bakgrunn i kommunesammenslåing til nye Lindesnes fra 01.01.2020 er det nødvendig å harmonisere eksisterende retningslinjer for kommunenes saksbehandling knyttet til skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo