Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12 Den 22. mars 2017 mottok Mandal kommune melding om oppstart av planarbeid for Fridtjof Nansens vei 8. Formålet med planarbeidet ble meldt å være å legge til rette for oppføring av et leilighetsbygg på fire etasjer med tilhørende anlegg, samt å anlegge lekeareal.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17 Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter for bystyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for bystyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 38/18: Økonomirapport pr. 28. februar 2018

PS 38/18: Økonomirapport pr. 28. februar 2018 Økonomirapporteringen pr 28. februar er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 37/18: Planprogram for kommuneplanens samfunnssdel – Nye Lindesnes

PS 37/18: Planprogram for kommuneplanens samfunnssdel – Nye Lindesnes Vinteren 2015 ble det i Mandal, Marnardal og Lindesnes utarbeidet et planprogram for en felles kommuneplan. By- og kommunestyrene vedtok våren 2015 å sende utkastet til planprogram på høring i de tre kommunene.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulat

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulat I forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplanen og budsjettet for 2018, ble det vedtatt at rådmannen skulle se på om det ville være mulig å bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav Gismerøya Da bystyret utsatte saken om finansering av rekkefølgekrav i november, ble det oversendt et forslag til planutvalget fra Mandal SV der rådmannen ble bedt om å framlegge en sak for bystyret om framtidig bruk av Gismerøya.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 33/18: Kjøp av AT Skogs tomt på Gismerøya

PS 33/18: Kjøp av AT Skogs tomt på Gismerøya Den 16. mai 2017 vedtok havnestyret at Mandal Havn KF ønsker å kjøpe AT Skogs tomt på Gismerøya. Den er på 11.822 m² med gårdsnummer 40 og bruksnummer 630 og er ferdig asfaltert.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 31/18: Bibliotekplan

PS 31/18: Bibliotekplan Det har vært et ønske fra Vest-Agder Fylkeskommune at alle folkebibliotek i fylket skal ha en bibliotekplan så de kan jobbe målrettet med bibliotekutvikling. Store endringer på bibliotekfeltet de siste årene gjør det nødvendig å tenke strategisk og langsiktig for å fortsette å ha et moderne bibliotek som leverer gode tjenester til innbyggerne.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Mandal kommune - Bystyret 19. april 2018

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreninger

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreninger Mandal kommune har de siste årene ikke hatt øremerkede økonomiske rammer til fordeling blant lag og foreninger. I vedtatt budsjett for 2018 / Økonomiplan 2018-2021 er satt av kr. 200.000,- i 2018 og kr. 500.000,- de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.

Publisert av Metro Sør den 19.04.2018

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo