Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 76/19: Økonomirapportering per 31. august 2019

PS 76/19: Økonomirapportering per 31. august 2019 Økonomirapporteringen pr 31. august følger av kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser om rådmannens rapporteringsplikt til bystyret. 2 månedsrapportene er utover minimumskravet, men likevel et viktig verktøy for å sikre at investeringsbudsjettet blir oppdatert på en forskriftsmessig måte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 75/19: Tilleggsbevilgning uteområde Frøyslandshallen

PS 75/19: Tilleggsbevilgning uteområde Frøyslandshallen I forbindelse med utbygging av ny flerbrukshall på Frøysland er det ikke tilstrekkelig bevilgede midler til ferdigstillelse og opparbeidelse av uteområde i henhold til utomhusplan.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 74/19: Rehabilitering Mandal kirke

PS 74/19: Rehabilitering Mandal kirke Renovering av Mandal kirke har pågått siden 2014. Prosjektet er blitt finansiert av Mandal kommune med 12 mill. kr samt bevilgning fra staten på 12. mill.kr. Prosjektet er nå i en fase der arbeidet har stått på vent siden nyttår 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 73/19: Områderegulering Sandnesheia 2. gangsbehandling

PS 73/19: Områderegulering Sandnesheia 2. gangsbehandling Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 sendes planforslaget Detaljregulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406 med planbeskrivelse datert 11.03.19, plankart datert 12.03.19 og bestemmelser datert 11.03.19 tilbake til rådmannen for å komplettere saksfremstillingen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 72/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 72/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10 Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

PS 71/19: Rapport – Kvalitet i saksbehandlingen ved tildeling av helse- og omsorgssenter

PS 71/19: Rapport – Kvalitet i saksbehandlingen ved tildeling av helse- og omsorgssenter Revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjon i forbindelse med tildeling av helse- og omsorgstjenester; bl.a. hvordan tjenester blir tildelt (saksbehandling), om pårørende blir hørt og hva som ligger til grunn for tildeling (tildelingskriterier).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 28. november 2019

RS 39/19: Spørsmål til driftsstyresak 41/19

RS 39/19: Spørsmål til driftsstyresak 41/19 I bystyremøte 05.09.19 ba Harald Øyslebø, Frp om en tilbakemelding fra administrasjonen på om retningslinjer for navnekomiteen i Mandal er fulgt i saken om navn på plassen hvor krigsseilermonumentet er plassert. Bystyret ga sin tilslutning til det.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 28.11.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V «Om parkeringsplass mellom Buviksveien og Fridtjof Nansens vei»

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V «Om parkeringsplass mellom Buviksveien og Fridtjof Nansens vei» Interpellanten viser til at det i en orientering om utarbeidelse av en 5 års forvaltningsplan i forbindelse med Statlig Sikret friluftslivsområde er sagt at søknad om midler til overnevnte parkeringsplass må tas med.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 68/19: Tiltredelse av forkjøpsrett for aksjer i Strømsvikaselskapene

PS 68/19: Tiltredelse av forkjøpsrett for aksjer i Strømsvikaselskapene Selskapene i Strømsvika er i dag eid av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral gjennom selskapet Mandal Havn Strømsvika Holding AS. Åseral kommune har solgt sine aksjer til Mandal Havn KF. Samtidig har Audnedal kommune fattet vedtak om å kjøpe eventuelle aksjer som legges ut for salg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Mandal kommune - Bystyret 5. september 2019

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde På vegne av Hellvik Hus meldte Asplan VIak om oppstart av planarbeid for områderegulering for Sandnesheia boligområde 26.10.15.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 05.09.2019

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo

Nedlagt!


Kommuneradio.no er nedlagt og vil bli slettet om kort tid.

Det er tatt sikkerhetskopi og filer fra denne kan hentes ut på forespørsel ved å kontakte Fairmedia.