Siste publiserte saker

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

PS 113/17: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018-2021

PS 113/17: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018-2021 Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018 Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 6. november 2017 anmodet Mandal kommune om å bosette 20 flyktninger i 2018. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

PS 111/17: Regler for gågateområdet og Torvet i Mandal

PS 111/17: Regler for gågateområdet og Torvet i Mandal Saken var fremmet til driftsstyrets møte i april, men ble trukket fra sakskartet. Gjeldende regler for drift av Mandal Torv ble vedtatt av bystyret 10.04.97, og det er nå behov for å se på nye regler for hele gågateområdet i sentrum.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkering

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkering Under bystyrets møte i mai ble det vedtatt at bystyret godkjente forslag til opsjonsavtale mellom Mandal kommune og Gazza Eiendom AS om opsjon på kjøp av tomt for utvikling av hotell. Endelig forslag til plan for hotellet og kontrakt om kjøp av tomt skal legges fram for Mandal bystyre for godkjenning.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotel

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotel Sweco Norge AS varslet om oppstart av detaljregulering for Mandal hotel 2. juni 2017. Dette oppstartsvarselet ble supplert med et tilleggsvarsel datert 5. juli 2017.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Bystyret 7. desember 2017

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistrikt

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistrikt I forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra Politidirektoratet og Agder politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og hver enkelt kommune.

Publisert av Radio Sør den 07.12.2017

Mandal kommune - Fellesnemnda Nye Lindesnes 15. november 2017

Rådmannens budsjettforslag 2018-2021

Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 For første gang er kommunestyre og bystyrerepresentanter fra Mandal, Lindesnes og Marnardal tilstede for å presentere nøkkeltall for de kommunene som blir til én fra 2020.

Publisert av Radio Sør den 15.11.2017

Mandal kommune - Bystyret 9. november 2017

PS 104/17: Økonomirapportering per 31. august 2017

PS 104/17: Økonomirapportering per 31. august 2017 Økonomirapporteringen pr 31. august er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Sør den 09.11.2017

Mandal kommune - Bystyret 9. november 2017

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav Gismerøya I reguleringsplanen for Gismerøya som ble vedtatt av bystyret i mai 2015 står det i rekkefølgebestemmelsene at det skal ferdigstilles en gang- og sykkelvei fra Saltverket og forbi krysset til o_V2 før en ferdigattest og brukstillatelse kan utstedes.

Publisert av Radio Sør den 09.11.2017

Ansvarlig redaktør:
Tore Mydland

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

1

Denne tjenesten leveres av Radio Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2017. Radio Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo med god hjelp av WordPress 4.9.1